Overeenkomst

Het maken van onderlinge afspraken

Toen jullie gingen trouwen in gemeenschap van goederen, heb je ervoor gekozen alle individuele bezittingen gemeenschappelijk bezit te maken. Als jullie besluiten te scheiden, zal alles wat onder dit gemeenschappelijk bezit valt, eerlijk verdeeld moeten worden. De afspraken over deze verdeling worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Boedelverdeling bij scheiden

Als je gaat scheiden moet er veel verdeeld worden, zoals bezittingen, vermogen, pensioen, schulden, banksaldi en verzekeringen. De verdeling hiervan noem je de boedelverdeling of boedelscheiding. Het is belangrijk dat je een eerlijke verdeling maakt. Dit kan nog een lastige klus zijn.

Tip: 7 stappen naar een geslaagde echtscheiding

Gezamenlijke schulden bij scheiden

Als jullie gaan scheiden is het verdelen van de gezamenlijke schulden een onderdeel van de boedelscheiding. Zo is je hypotheek een schuld die verdeeld moet worden, maar ook de schuld die je hebt wanneer je op een bankrekening rood staat.

Hulp bij verdeling van de gemeenschappelijke goederen

Het is verstandig begeleiding te zoeken bij de verdeling van jullie inboedel. Het verdelen van bezittingen kan veel emoties losmaken. Daarnaast is het erg belangrijk dat je achter de gemaakte afspraken staat. Als je nu alles goed regelt, heb je daar in de toekomst profijt van en zul je minder snel tegen problemen aanlopen.

Begeleiding door een echtscheidingsbemiddelaar bevordert het maken van goede afspraken.

Uitzonderingen op de gemeenschap van goederen

Niet alle bezittingen horen bij de gemeenschap van goederen. Er zijn twee uitzonderingen:

Als jij of je partner iets erft, kan de erflater (degene die overleden is) hebben bepaald dat die erfenis echt voor één van jullie beiden is. Dit betekent dus dat deze erfenis buiten de gemeenschap van goederen valt. De erflater moet dit wel vastleggen in een uitsluitingsclausule in zijn of haar testament. Als dit niet is vastgelegd, valt de erfenis wel binnen de gemeenschap van goederen.

Verknochte goederen en schulden vallen ook buiten de gemeenschap van goederen. De rechter stelt hoge eisen aan de voorwaarden van deze verknochte goederen. De goederen en schulden moeten daarom op een bijzondere manier verbonden zijn aan de persoon. Kleding en sieraden, maar ook een invaliditeitsuitkering zijn verknochte goederen. Een ontslagvergoeding wordt niet als zodanig gezien.

 • Ben je op zoek naar de beste scheidingsmediator? Wij kunnen een afspraak voor je maken met de juiste persoon in jouw situatie. Bel ons op 010-3007550 voor een vrijblijvende kennismaking. Of vul het contactformulier in. Wij helpen je graag.

Het verschil tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap

Het huwelijk en een geregistreerd partnerschap lijken erg veel op elkaar. De voorwaarden om te trouwen of geregistreerd partnerschap te sluiten, zijn hetzelfde. Dit geldt ook voor de rechten en plichten van u en uw partner ten opzichte van elkaar. Er zijn wel verschillen als jullie kinderen krijgen. Ook het beëindigen van de verbintenis is niet gelijk.

Kinderen tijdens huwelijk of partnerschap

Er zijn belangrijke verschillen tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap als u kinderen krijgt. Een kind dat wordt geboren in een huwelijk van een man en een vrouw heeft van rechtswege beide echtgenoten als ouder. Hierdoor krijgen de echtgenoten en het kind automatisch familierechtelijke banden. Dit heeft gevolgen voor onder andere de achternaam van het kind, het gezag, het omgangsrecht, de nationaliteit en het erfrecht.

Bij een huwelijk van mensen met hetzelfde geslacht, maar ook bij een geregistreerd partnerschap (zowel van paren van gelijk als verschillend geslacht) is dit niet het geval.

Familierechtelijke betrekkingen van het kind met de partner van de moeder of vader kunnen dan alleen ontstaan door erkenning of adoptie.

 Beëindiging verbintenis

Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Een geregistreerd partnerschap kan ook buiten de rechter om eindigen als u en uw partner het met elkaar eens zijn en u geen minderjarige kinderen heeft. Hebben jullie wel minderjarige kinderen, dan moet u het geregistreerd partnerschap door de rechter laten ontbinden. Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

De ontbinding van een geregistreerd partnerschap

Als beide partners hun geregistreerd partnerschap willen ontbinden en er zijn geen kinderen jonger dan 18 jaar, hoeft er geen rechter aan te pas te komen. Samen met een echtscheidingsmediator kunnen jullie een overeenkomst opstellen over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. In die overeenkomst kunnen ook afspraken worden gemaakt over alimentatie en de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen. De notaris geeft aan de burgerlijke stand door dat jullie een overeenkomst hebben. Daarmee eindigt het geregistreerd partnerschap.

Kinderen

De situatie ligt iets anders als jullie wel kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar . Dan is het verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Een rechter moet daarna het geregistreerd partnerschap ontbinden. Wij adviseren met klem om naast het (echt)scheidingsconvenant en ouderschapsplan en zogenaamd ‘Zorg- & contactplan’ op te laten stellen. Hierin worden alle data vastgelegd en kunnen duidelijke afspraken worden gemaakt over huiswerk, sporten, muziekles et cetera… De bij ons aangesloten mediators en echtscheidingsbemiddelaars vertellen je graag in een persoonlijk gesprek welke zaken je zeker niet moet vergeten vast te leggen.

Naar de notaris

De notaris is bij uitstek geschikt om de gemaakte afspraken te voorzien van een zogenaamde executoriale titel, waardoor het afdwingen van de gemaakte afspraken veel makkelijker wordt. Ook hierover kun je in een persoonlijk gesprek over van gedachten wisselen met één van onze onafhankelijke experts.

Niet eens over einde relatie

Als een partner het geregistreerd partnerschap of huwelijk wil ontbinden, maar de andere partner niet, is de procedure hetzelfde als bij een echtscheiding. Dan moeten jullie naar een mediator. Hij of zij zal samen met jullie proberen de communicatie tussen jullie beiden te herstellen, waardoor jullie als geen ander in staat zullen blijken de belangrijkste zaken onderling goed vast te leggen. Uiteindelijk is een beschikking van de rechter nodig. Deze zal veel makkelijker en sneller besluiten om het geregistreerde partnerschap of huwelijk te ontbinden wanneer er een goed doordacht plan aan hem/haar wordt voorgelegd. En dat scheelt enorm in de kosten!

ContractVastlegging wat jullie hebben afgesproken

Mensen die gaan scheiden, moeten de gemeenschappelijke zaken verdelen. Als je gehuwd bent zonder bij de notaris huwelijkse voorwaarden te hebben gemaakt, ben je gehuwd in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alles in principe van jou en je partner samen is. Wanneer je scheidt, moet alles dus worden verdeeld.

De gemeenschap van goederen kan worden ontbonden door:

 • het eindigen van het huwelijk;
 • scheiding van tafel en bed;
 • een beschikking die de gemeenschap opheft;
 • opheffing bij latere huwelijkse voorwaarden.

Aldus het nu nog luidende art. 1:99 BW. Hierna hebben beide echtgenoten recht op de helft van de voormalige huwelijksgemeenschap; voor die tijd zijn zij beiden tot het geheel gerechtigd. Bij overlijden van één echtgenoot, zijn de erfgenamen deelgenoten met de langstlevende in een ontbonden gemeenschap die eerst verdeeld moet worden voordat de nalatenschap verdeeld kan worden. Bij de verdeling bestaat in beginsel geen speciaal recht op de bij huwelijk aangebrachte goederen, maar een uitzondering wordt gemaakt voor kleding, sieraden en familiestukken.

Het feit dat de gemeenschap ontbonden is, betekent niet dat deze volledig is beëindigd. Zij wordt van rechtswege omgezet in een bijzondere gemeenschap ter verdeling. Leven de (voormalige) echtgenoten nog dan zijn beiden gerechtigd tot een aandeel in die gemeenschap dat de helft ervan bedraagt. Schuldeisers van voor de ontbinding kunnen zich op deze gehele gemeenschap blijven verhalen, zo lang deze niet verdeeld is. Zij hebben daarbij voorrang op schuldeisers van na de ontbinding en kunnen zich daarom ter bescherming van hun verhaalsrecht tegen de verdeling verzetten. Schuldeisers van na de ontbinding kunnen zich alleen verhalen op de helft, het aandeel van de echtgenoot die de schuld is aangegaan. Voor de verdeling kunnen zij dit pas doen met toestemming van alle deelgenoten. Zij hebben daarom het recht die verdeling te vorderen.

Het gemeenschappelijk vermogen

Voordat het gemeenschappelijke vermogen verdeeld en/of verrekend kan worden, moet het vermogen eerst beschreven worden. Uiteraard rekening houdend met de afspraken die er in de huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. Het gemeenschappelijke vermogen kan bestaan uit:

• Eigen huis
• Tweede huis
• Eigen bedrijf
• Boot
• Spaargelden en effecten
• Levenslooptegoed
• Kapitaalverzekeringen
• Lijfrenteverzekeringen / koopsompolissen
• Stamrechtvoorzieningen (gouden handdruk)
• Vorderingen
• Roerende goederen (auto, bankstel e.d.)
• Hypotheek
• Andere bezittingen en rechten
• Schulden

Vergeet ook vooral niet te kijken bij:

Alles over pensioen en scheiden

Alles over toeslagen en scheiden

Kinderen en de echtscheidingScheiding en kind(eren)

Uit elkaar gaan is verdrietig, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Toch kunnen ouders veel doen om deze periode voor zichzelf en de kinderen makkelijker te maken. Ouders kunnen hun  kinderen veel ellende besparen door het beëindigen van hun relatie in goed onderling overleg te regelen. Want ruzie en voortdurende spanningen, daar heeft niemand wat aan.

Een ouderschapsplan opstellen

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht als jullie kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar. In het plan worden alle afspraken vastgelegd die jullie over de kinderen maken. In een goed ouderschapsplan staan minimaal de volgende dingen:

•Hoe jullie onderling de taken verdelen
•Bij welke ouder de kinderen wonen en wanneer zij bij de andere ouder verblijven
•Hoe jullie elkaar op de hoogte houden en hoe jullie met elkaar overleggen over de kinderen
•Wie van beiden welke kosten betaalt en hoe dat wordt gedaan

Jullie kunnen in het ouderschapsplan ook afspraken maken over

•De stijl van opvoeden en aan welke regels de kinderen zich van jullie moeten houden
•Vakanties, school en medische kwesties
•Het contact tussen de kinderen en de andere familieleden, zoals opa’s en oma’s.

Waar gaan de kinderen wonen?

Als jullie uit elkaar gaan en kinderen hebben, moeten jullie beslissen bij welke ouder de kinderen gaan wonen. Met de andere partner wordt dan een omgangsregeling afgesproken. Een andere mogelijkheid is dat jullie de verzorging en de opvoeding van de kinderen samen verdelen (co-ouderschap).

Co-ouderschap

Co-ouderschap houdt in dat ouders die uit elkaar zijn gegaan toch allebei in gelijke mate hun kind(eren) verzorgen en opvoeden. De kinderen wonen dan ongeveer de helft van de tijd bij elk van hun ouders. Om een co-ouderschap goed te laten werken is op z’n minst nodig:

•Jullie moeten in staat zijn om goed met elkaar te overleggen over de kinderen. Want er zal veel contact tussen jullie zijn over de dagelijkse gang van zaken, zoals sporttrainingen, feestjes en spelen bij vriendjes en vriendinnetjes.
•Het is belangrijk dat jullie redelijk dicht bij elkaar in de buurt blijven wonen. De kinderen zullen veel heen en weer gaan tussen jullie huizen, en dan is het prettig als de reistijd niet te lang is. Bovendien moeten de kinderen vanuit beide huizen naar school kunnen gaan.

Omgangsregeling

Een omgangsregeling houdt in dat de kinderen bij één van de ouders gaan wonen. Die ouder neemt dan de verzorging en opvoeding van de kinderen op zich. De kinderen hebben met de andere ouder een omgangsregeling. Er zijn geen wettelijke bepalingen over hoe zo’n regeling moet zijn. Jullie kunnen dat dus samen bedenken. Een regeling die vaak voorkomt bij wat oudere kinderen is dat de kinderen om de 14 dagen een weekend bij de andere ouder doorbrengen. Ook kunnen de kinderen op een doordeweekse dag (bijvoorbeeld de woensdagmiddag) naar de andere ouder gaan. En de andere ouder kan de kinderen bijvoorbeeld op bepaalde dagen naar school brengen of uit school halen en na school opvangen.

Scheiden en je eigen bedrijfJe hebt een eigen bedrijf! En nu?

U bent ondernemer en u heeft samen met uw partner de moeilijke beslissing genomen om te gaan scheiden. U bent bijvoorbeeld directeur-grootaandeelhouder (DGA) van één of meerdere BV’s of u bent een zelfstandig ondernemer met of zonder personeel (ZZP-er). Dan komen er al gauw vragen bij u op die bij een ‘gewone’ echtscheiding niet aan de orde zijn…

 

 

 • Hoe moet het bedrijfsvermogen in de verdeling of afrekening van het vermogen van de partners worden betrokken?
 • In hoeverre kunnen en/of moeten opgepotte winsten (reserves) liquide worden gemaakt?
 • Hoe wordt het ondernemingsvermogen betrokken bij de berekening van alimentatie?
 • Welke periode wordt als referentiekader gebruikt voor waardering van de onderneming en bepaling van het inkomen?
 • Wat als de resultaten van de onderneming in de afgelopen jaren een grillig verloop kennen?
 • Hoe om te gaan met pensioenvoorzieningen in eigen beheer, zoals de FOR?

De uitkomst van deze vragen kan per type onderneming verschillen en vereist maatwerk waarbij uw advocaat naast kennis van het echtscheidingsrecht ook gedegen kennis van het ondernemingsrecht nodig heeft. Om een aantal voorbeelden te noemen:

De directeur-grootaandeelhouder

De DGA ontvangt vanuit de B.V. salaris. De DGA lijkt in dat opzicht op een werknemer in loondienst. Het grote verschil is echter dat de DGA zelf kan bepalen welk salaris jaarlijks wordt uitgekeerd. Bij berekening van de verschuldigde alimentatie zal geanalyseerd  worden of er een marktconform salaris wordt uitgekeerd. Als dit niet het geval is, kan de rechter het salaris corrigeren. Ook is het mogelijk dat in het verleden juist een te hoog salaris is vastgesteld  ten opzichte van de resultaten in de periode voor de echtscheiding (men leefde op te grote voet). Dan dient ook te worden ingegrepen om te hoge alimentatielasten te voorkomen.

Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, behoren de aandelen van de B.V.  tot de gemeenschap en zullen de aandelen gewaardeerd moeten worden. Daarbij kunnen verschillende waarderingsmethoden gehanteerd worden, die soms tot zeer verschillende uitkomsten kunnen leiden.
Ook als u onder huwelijksvoorwaarden bent gehuwd kan de bedrijfswaarde een rol spelen indien u heeft afgesproken om bij einde huwelijk af te rekenen over het vermogen, dan wel u tijdens het huwelijk geen uitvoering heeft gegeven aan een verrekenbeding. Veel zal afhangen van de inhoud van uw huwelijksvoorwaarden.

De zelfstandig ondernemer

De huisarts vormt een maatschap met andere artsen van de praktijk, de advocaat heeft zijn praktijk ondergebracht in een eenmanszaak, man en vrouw hebben samen een vennootschap onder firma, de stukadoor is ZZP-er, enz. Er zijn dus verschillende soorten ondernemingen die bij de echtscheiding betrokken kunnen worden. De boekhouding is anders ingericht dan bij een B.V. en er is, afhankelijk van de ondernemingsvorm, meer of juist minder vrijheid om het beleid en inkomen te bepalen. De problematiek is echter vaak vergelijkbaar. Welke inspanningen kunnen bijvoorbeeld in de toekomst in redelijkheid verwacht worden  van de individu om het inkomen op peil te houden en welke gevolgen hebben negatieve economische ontwikkelingen voor de vaak kwetsbare kleine ondernemer?

Kosten scheidingWat kost een scheiding?

Wie gehuwd is, moet de scheiding juridisch regelen bij de rechtbank. Daarvoor is in elk geval een advocaat nodig. Die rekent een uurtarief, dat varieert van circa €200,- tot ongeveer  €230,- per uur. Daar komen dan soms nog 6 % kantoorkosten bij, en 21 % btw.

Als je deze kosten niet zelf kunt betalen, heb je misschien recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Ga voor meer informatie naar de pagina over gratis rechtbijstand.

 

 • Ben je op zoek naar de beste scheidingsmediator? Wij kunnen een afspraak voor je maken met de juiste persoon in jouw situatie. Bel ons op 010-3007550 voor een vrijblijvende kennismaking. Of vul het contactformulier in.

Overheidskosten

Ook de overheid brengt kosten in rekening:
– griffierecht voor de rechtbank: euro 274,-
– leges aan de gemeente voor uittreksels, reken op gemiddeld euro 15,- per uittreksel

Fact: Flitsscheiding afgeschaft

Scheidingsprocedure op tegenspraak

Bij een scheidingsprocedure op tegenspraak, waarbij de rechtbank dus moet beslissen over alles waar je het niet eens over eens bent, gaat er voor de advocaten van de twee strijdende partijen heel veel werk inzitten. Dan is ieder van beiden al gauw euro 3.000,- tot euro 6.000,- kwijt aan zijn advocaat. Soms komen daar nog de kosten van een accountant of andere (financieel) adviseur bij. Die hanteert meestal ongeveer dezelfde tarieven als een advocaat.

Scheidingsmediation

Een scheidingsmediator heeft tarieven die variëren tussen € 150,- en € 185,- euro per uur exclusief 21% btw, maar hij kan vrijwel alles regelen, dus een convenant, een ouderschapsplan en het gemeenschappelijk verzoekschrift aan de rechtbank om de scheiding uit te spreken. Dit laatste veelal in nauwe samenwerking met een advocaat waarmee hij/zij gunstigere tarieven heeft afgesproken! En omdat er dan maar één mediator nodig is in plaats van twee advocaten, en er geen duur proces bij de rechtbank gevoerd hoeft te worden, zijn de kosten dan veel lager. Een standaard mediationtraject in een situatie zonder grote problemen duurt van 10 tot 15 (contact-)uren. Na de mediation moet de scheiding nog wel door de rechtbank worden uitgesproken, maar als er eenmaal een convenant en een ouderschapsplan is met alle afspraken daarin, is het opstellen en indienen van het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding voor de advocaat alleen nog maar een invuloefening. De kosten daarvan zijn meestal ongeveer gelijk aan die van 2 uur werk.

Na de scheiding

Na de scheiding zijn er vaak ook nog andere kosten. Denk aan de taxatie, verkoop en/of overdracht van het huis, of het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Ook zijn er de kosten van een verhuizing en inrichting van de nieuwe woning.

(Kinder)alimentatie

Wanneer er uit de relatie kinderen zijn geboren of geadopteerd, dient altijd een ouderschapsplan te worden opgesteld. Hierin wordt veel aandacht besteedt aan kinderalimentatie. Bovendien wordt in de vaststellingsovereenkomst (bij uit elkaar gaan na samenwonen of geregistreerd partnerschap) of in het echtscheidingsconvenant (bij een huwelijk) alles geregeld over de partneralimentatie en verdeling van pensioen.