Overeenkomst

Als je op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, betekent dit dat jullie een overeenkomst hebben waarin het recht op bezit en inkomen van beiden is geregeld. Huwelijkse voorwaarden sluiten bepaalde bezittingen en schulden uit van het trouwen in gemeenschap van goederen. Als jullie een geregistreerd partnerschap hebben, spreek je ook wel van partnerschapsvoorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel voor als tijdens het huwelijk worden opgesteld. Dit laatste gebeurt vaak wanneer één van beide partners een eigen bedrijf begint.

LET OP: Vanaf 1 januari 2012 mag je ook naar een notaris als jullie je huwelijkse voorwaarden willen wijzigen!

Tip: 7 stappen naar een geslaagde echtscheiding

Vormen van huwelijkse voorwaarden

Er bestaan allerlei soorten huwelijkse voorwaarden, want elk stel heeft natuurlijk zijn eigen wensen. Enkele huwelijkse voorwaarden komen echter veel voor:

Koude uitsluiting

Bij koude uitsluiting is er helemaal geen gemeenschap van goederen. De partners delen het vermogen en de inkomsten niet, wat betekent dat het bezit geheel privé blijft. De enige uitzondering die hierop kan zijn is de verdeling van het pensioen.

Beperkte gemeenschap

Bij beperkte gemeenschap van goederen is er sprake van een gemeenschappelijk deel en een privédeel. Een stel kan ervoor kiezen dat bijvoorbeeld de inboedel of de woning in de beperkte gemeenschap valt.

Verrekenstelsels

De verschillende soorten huwelijks voorwaarden kunnen verzacht worden door opname van een zogeheten verrekenbeding. Verrekenbedingen zijn afspraken over het verrekenen van bepaalde waarden of inkomsten. Het verrekenbeding kent twee vormen:

Periodiek verrekenbeding

Je spreekt over een periodiek verrekenbeding (of Amsterdams verrekenbeding) als aan het einde van elk jaar het resterende saldo op de en/of rekening eerlijk wordt verdeeld. Bij het periodiek verrekenbeding kiezen jullie ervoor de privé-vermogens gescheiden te houden en de inkomsten uit arbeid aan het einde van elk jaar te verrekenen. Die verrekening is gebaseerd op de gezamenlijke en/of rekening, waarop alle inkomsten uit arbeid worden gestort en waarvan de vaste lasten worden betaald.

Finaal verrekenbeding

Je kunt ook gebruikmaken van het finaal verrekenbeding. Bij een scheiding verdeel je dan het gezamenlijke vermogen volgens dezelfde methode die je ook had toegepast als je in gemeenschap van goederen getrouwd was geweest. Een aantal zaken kun je buiten deze verdeling houden. Zoals het vermogen dat je voor het huwelijk al had en het vermogen dat je geërfd hebt of dat je op een andere manier geschonken is.

Je kunt overigens ook gebruikmaken van het finaal verrekenbeding als je je tijdens je huwelijk niet aan het periodiek verrekenbeding hebt gehouden.

De huwelijkse voorwaarden zijn alleen door een deskundige goed te begrijpen. Hierdoor is scheiden met huwelijkse voorwaarden een tijdrovende en kostbare klus. Na jaren huwelijk kan het voorkomen dat de huwelijkse voorwaarden niet meer uitvoerbaar of reëel zijn. Neem voor juridisch advies en antwoord op je vragen contact met ons op.

Het verschil tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap

Het huwelijk en een geregistreerd partnerschap lijken erg veel op elkaar. De voorwaarden om te trouwen of geregistreerd partnerschap te sluiten, zijn hetzelfde. Dit geldt ook voor de rechten en plichten van u en uw partner ten opzichte van elkaar. Er zijn wel verschillen als jullie kinderen krijgen. Ook het beëindigen van de verbintenis is niet gelijk.

Kinderen tijdens huwelijk

Er zijn belangrijke verschillen tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap als u kinderen krijgt. Een kind dat wordt geboren in een huwelijk van een man en een vrouw heeft van rechtswege beide echtgenoten als ouder. Hierdoor krijgen de echtgenoten en het kind automatisch familierechtelijke banden. Dit heeft gevolgen voor onder andere de achternaam van het kind, het gezag, het omgangsrecht, de nationaliteit en het erfrecht.

Bij een huwelijk van mensen met hetzelfde geslacht, maar ook bij een geregistreerd partnerschap (zowel van paren van gelijk als verschillend geslacht) is dit niet het geval.

Familierechtelijke betrekkingen van het kind met de partner van de moeder of vader kunnen dan alleen ontstaan door erkenning of adoptie.

Beëindiging verbintenis

Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter.

Kinderen

Als jullie kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar, dan is het verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Wij adviseren met klem om naast het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan en zogenaamd ‘Zorg- & contactplan’ op te laten stellen. Hierin worden alle data vastgelegd en kunnen duidelijke afspraken worden gemaakt over huiswerk, sporten, muziekles et cetera… De bij ons aangesloten mediators en echtscheidingsbemiddelaars vertellen je graag in een persoonlijk gesprek welke zaken je zeker niet moet vergeten vast te leggen.

Naar de notaris

De notaris is bij uitstek geschikt om de gemaakte afspraken te voorzien van een zogenaamde executoriale titel, waardoor het afdwingen van de gemaakte afspraken veel makkelijker wordt. Ook hierover kun je in een persoonlijk gesprek over van gedachten wisselen met één van onze onafhankelijke experts.

Niet eens over einde relatie

Als een partner het huwelijk wil ontbinden, maar de andere partner niet, dan moeten jullie naar een mediator. Hij of zij zal samen met jullie proberen de communicatie tussen jullie beiden te herstellen, waardoor jullie als geen ander in staat zullen blijken de belangrijkste zaken onderling goed te regelen. Uiteindelijk is een beschikking van de rechter nodig. Deze zal veel makkelijker en sneller besluiten om het huwelijk te ontbinden wanneer er een goed doordacht plan aan hem/haar wordt voorgelegd. En dat scheelt enorm in de kosten! Komen jullie er samen niet uit, spreken e van een vechtscheiding. In een vechtscheiding zijn alleen maar verliezers en lachende derden, jullie beider advocaten…

ContractVastlegging wat jullie hebben afgesproken

Als je getrouwd bent op ‘huwelijkse voorwaarden’ is er voor de aanvang van je huwelijk een ‘huwelijkscontract’ opgemaakt door een notaris. In dit huwelijkscontract staat beschreven hoe er moet worden omgegaan met bijvoorbeeld de vermogensopbouw tijdens je huwelijk. De inhoud van dit huwelijkscontract is, binnen bepaalde grenzen, niet wettelijk voorgeschreven. Dat betekent dat er heel veel verschillende soorten contracten bestaan die ieder een eigen uitleg behoeven. Wel zijn er grofweg een drietal hoofdcategorieën te onderscheiden, namelijk:

1. Er is en/of ontstaat geen enkel gemeenschappelijk vermogen (koude uitsluiting);
2. Er is naast het hebben van een eigen vermogen ook een mogelijke toename daarvan tijdens het huwelijk als gevolg van ‘overgespaard inkomen’ (verrekenbedingen);
3. Er is en/of ontstaat geen enkel gemeenschappelijk vermogen, maar bij het einde van het huwelijk door scheiding of overlijden, zal er door de echtgenoten worden afgerekend alsof er wel een gemeenschappelijk vermogen bestond (finaal verrekenbeding).

Ook als je huwelijkse voorwaarden hebt, zullen veel bezittingen van jullie samen zijn. Het zal vaak nodig zijn om een deskundige mediator in te schakelen om dat uit te zoeken.

Het gemeenschappelijk vermogen

Voordat het gemeenschappelijke vermogen verdeeld en/of verrekend kan worden, moet het vermogen eerst beschreven worden. Uiteraard rekening houdend met de afspraken die er in de huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. Het gemeenschappelijke vermogen kan bestaan uit:

• Eigen huis
• Tweede huis
• Eigen bedrijf
• Boot
• Spaargelden en effecten
• Levenslooptegoed
• Kapitaalverzekeringen
• Lijfrenteverzekeringen / koopsompolissen
• Stamrechtvoorzieningen (gouden handdruk)
• Vorderingen
• Roerende goederen (auto, bankstel e.d.)
• Hypotheek
• Andere bezittingen en rechten
• Schulden

Vergeet ook vooral niet te kijken bij:

Alles over pensioen en scheiden

Alles over toeslagen en scheiden

Kinderen en de echtscheidingScheiding en kind(eren)

Uit elkaar gaan is verdrietig, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Toch kunnen ouders veel doen om deze periode voor zichzelf en de kinderen makkelijker te maken. Ouders kunnen hun  kinderen veel ellende besparen door het beëindigen van hun relatie in goed onderling overleg te regelen. Want ruzie en voortdurende spanningen, daar heeft niemand wat aan.

Een ouderschapsplan opstellen

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht als jullie kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar. In het plan worden alle afspraken vastgelegd die jullie over de kinderen maken. In een goed ouderschapsplan staan minimaal de volgende dingen:

•Hoe jullie onderling de taken verdelen
•Bij welke ouder de kinderen wonen en wanneer zij bij de andere ouder verblijven
•Hoe jullie elkaar op de hoogte houden en hoe jullie met elkaar overleggen over de kinderen
•Wie van beiden welke kosten betaalt en hoe dat wordt gedaan

Jullie kunnen in het ouderschapsplan ook afspraken maken over

•De stijl van opvoeden en aan welke regels de kinderen zich van jullie moeten houden
•Vakanties, school en medische kwesties
•Het contact tussen de kinderen en de andere familieleden, zoals opa’s en oma’s.

Waar gaan de kinderen wonen?

Als jullie uit elkaar gaan en kinderen hebben, moeten jullie beslissen bij welke ouder de kinderen gaan wonen. Met de andere partner wordt dan een omgangsregeling afgesproken. Een andere mogelijkheid is dat jullie de verzorging en de opvoeding van de kinderen samen verdelen (co-ouderschap).

Co-ouderschap

Co-ouderschap houdt in dat ouders die uit elkaar zijn gegaan toch allebei in gelijke mate hun kind(eren) verzorgen en opvoeden. De kinderen wonen dan ongeveer de helft van de tijd bij elk van hun ouders. Om een co-ouderschap goed te laten werken is op z’n minst nodig:

•Jullie moeten in staat zijn om goed met elkaar te overleggen over de kinderen. Want er zal veel contact tussen jullie zijn over de dagelijkse gang van zaken, zoals sporttrainingen, feestjes en spelen bij vriendjes en vriendinnetjes.
•Het is belangrijk dat jullie redelijk dicht bij elkaar in de buurt blijven wonen. De kinderen zullen veel heen en weer gaan tussen jullie huizen, en dan is het prettig als de reistijd niet te lang is. Bovendien moeten de kinderen vanuit beide huizen naar school kunnen gaan.

Omgangsregeling

Een omgangsregeling houdt in dat de kinderen bij één van de ouders gaan wonen. Die ouder neemt dan de verzorging en opvoeding van de kinderen op zich. De kinderen hebben met de andere ouder een omgangsregeling. Er zijn geen wettelijke bepalingen over hoe zo’n regeling moet zijn. Jullie kunnen dat dus samen bedenken. Een regeling die vaak voorkomt bij wat oudere kinderen is dat de kinderen om de 14 dagen een weekend bij de andere ouder doorbrengen. Ook kunnen de kinderen op een doordeweekse dag (bijvoorbeeld de woensdagmiddag) naar de andere ouder gaan. En de andere ouder kan de kinderen bijvoorbeeld op bepaalde dagen naar school brengen of uit school halen en na school opvangen.

Scheiden en je eigen bedrijfJe hebt een eigen bedrijf! En nu?

U bent ondernemer en u heeft samen met uw partner de moeilijke beslissing genomen om te gaan scheiden. U bent bijvoorbeeld directeur-grootaandeelhouder (DGA) van één of meerdere BV’s of u bent een zelfstandig ondernemer met of zonder personeel (ZZP-er). Dan komen er al gauw vragen bij u op die bij een ‘gewone’ echtscheiding niet aan de orde zijn…

 

 

  • Hoe moet het bedrijfsvermogen in de verdeling of afrekening van het vermogen van de partners worden betrokken?
  • In hoeverre kunnen en/of moeten opgepotte winsten (reserves) liquide worden gemaakt?
  • Hoe wordt het ondernemingsvermogen betrokken bij de berekening van alimentatie?
  • Welke periode wordt als referentiekader gebruikt voor waardering van de onderneming en bepaling van het inkomen?
  • Wat als de resultaten van de onderneming in de afgelopen jaren een grillig verloop kennen?
  • Hoe om te gaan met pensioenvoorzieningen in eigen beheer, zoals de FOR?

De uitkomst van deze vragen kan per type onderneming verschillen en vereist maatwerk waarbij uw advocaat naast kennis van het echtscheidingsrecht ook gedegen kennis van het ondernemingsrecht nodig heeft. Om een aantal voorbeelden te noemen:

De directeur-grootaandeelhouder

De DGA ontvangt vanuit de B.V. salaris. De DGA lijkt in dat opzicht op een werknemer in loondienst. Het grote verschil is echter dat de DGA zelf kan bepalen welk salaris jaarlijks wordt uitgekeerd. Bij berekening van de verschuldigde alimentatie zal geanalyseerd  worden of er een marktconform salaris wordt uitgekeerd. Als dit niet het geval is, kan de rechter het salaris corrigeren. Ook is het mogelijk dat in het verleden juist een te hoog salaris is vastgesteld  ten opzichte van de resultaten in de periode voor de echtscheiding (men leefde op te grote voet). Dan dient ook te worden ingegrepen om te hoge alimentatielasten te voorkomen.

Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, behoren de aandelen van de B.V.  tot de gemeenschap en zullen de aandelen gewaardeerd moeten worden. Daarbij kunnen verschillende waarderingsmethoden gehanteerd worden, die soms tot zeer verschillende uitkomsten kunnen leiden.
Ook als u onder huwelijksvoorwaarden bent gehuwd kan de bedrijfswaarde een rol spelen indien u heeft afgesproken om bij einde huwelijk af te rekenen over het vermogen, dan wel u tijdens het huwelijk geen uitvoering heeft gegeven aan een verrekenbeding. Veel zal afhangen van de inhoud van uw huwelijksvoorwaarden.

De zelfstandig ondernemer

De huisarts vormt een maatschap met andere artsen van de praktijk, de advocaat heeft zijn praktijk ondergebracht in een eenmanszaak, man en vrouw hebben samen een vennootschap onder firma, de stukadoor is ZZP-er, enz. Er zijn dus verschillende soorten ondernemingen die bij de echtscheiding betrokken kunnen worden. De boekhouding is anders ingericht dan bij een B.V. en er is, afhankelijk van de ondernemingsvorm, meer of juist minder vrijheid om het beleid en inkomen te bepalen. De problematiek is echter vaak vergelijkbaar. Welke inspanningen kunnen bijvoorbeeld in de toekomst in redelijkheid verwacht worden  van de individu om het inkomen op peil te houden en welke gevolgen hebben negatieve economische ontwikkelingen voor de vaak kwetsbare kleine ondernemer?

Kosten scheidingWat kost een scheiding?

Wie gehuwd is, moet de scheiding juridisch regelen bij de rechtbank. Daarvoor is in elk geval een advocaat nodig. Die rekent een uurtarief, dat varieert van circa €200,- tot ongeveer  €230,- per uur. Daar komen dan soms nog 6 % kantoorkosten bij, en 21 % btw.

Als je deze kosten niet zelf kunt betalen, heb je misschien recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Ga voor meer informatie naar de pagina over gratis rechtbijstand.

 

  • Ben je op zoek naar de beste scheidingsmediator? Wij kunnen een afspraak voor je maken met de juiste persoon in jouw situatie. Bel ons op 010-3007550 voor een vrijblijvende kennismaking. Of vul het contactformulier in.

Overheidskosten

Ook de overheid brengt kosten in rekening:
– griffierecht voor de rechtbank: euro 274,-
– leges aan de gemeente voor uittreksels, reken op gemiddeld euro 15,- per uittreksel

Fact: Flitsscheiding afgeschaft

Scheidingsprocedure op tegenspraak

Bij een scheidingsprocedure op tegenspraak, waarbij de rechtbank dus moet beslissen over alles waar je het niet eens over eens bent, gaat er voor de advocaten van de twee strijdende partijen heel veel werk inzitten. Dan is ieder van beiden al gauw euro 3.000,- tot euro 6.000,- kwijt aan zijn advocaat. Soms komen daar nog de kosten van een accountant of andere (financieel) adviseur bij. Die hanteert meestal ongeveer dezelfde tarieven als een advocaat.

Scheidingsmediation

Een scheidingsmediator heeft tarieven die variëren tussen € 150,- en € 185,- euro per uur exclusief 21% btw, maar hij kan vrijwel alles regelen, dus een convenant, een ouderschapsplan en het gemeenschappelijk verzoekschrift aan de rechtbank om de scheiding uit te spreken. Dit laatste veelal in nauwe samenwerking met een advocaat waarmee hij/zij gunstigere tarieven heeft afgesproken! En omdat er dan maar één mediator nodig is in plaats van twee advocaten, en er geen duur proces bij de rechtbank gevoerd hoeft te worden, zijn de kosten dan veel lager. Een standaard mediationtraject in een situatie zonder grote problemen duurt van 10 tot 15 (contact-)uren. Na de mediation moet de scheiding nog wel door de rechtbank worden uitgesproken, maar als er eenmaal een convenant en een ouderschapsplan is met alle afspraken daarin, is het opstellen en indienen van het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding voor de advocaat alleen nog maar een invuloefening. De kosten daarvan zijn meestal ongeveer gelijk aan die van 2 uur werk.

Na de scheiding

Na de scheiding zijn er vaak ook nog andere kosten. Denk aan de taxatie, verkoop en/of overdracht van het huis, of het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Ook zijn er de kosten van een verhuizing en inrichting van de nieuwe woning.

(Kinder)alimentatie

Wanneer er uit de relatie kinderen zijn geboren of geadopteerd, dient altijd een ouderschapsplan te worden opgesteld. Hierin wordt veel aandacht besteedt aan kinderalimentatie. Bovendien wordt in de vaststellingsovereenkomst (bij uit elkaar gaan na samenwonen of geregistreerd partnerschap) of in het echtscheidingsconvenant (bij een huwelijk) alles geregeld over de partneralimentatie en verdeling van pensioen.