OvereenkomstHet maken van onderlinge afspraken

Ongehuwde samenwoners hebben vaak een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap dat beëindigd moet worden als ze uit elkaar gaan. Daarvoor hoeven jullie niet naar een advocaat of naar de rechtbank.  Een notaris die gespecialiseerd is in echtscheiding en uit elkaar gaan kan dat voor jullie verzorgen.

Een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek over uit elkaar gaan of scheiden? Bel 06-51331195  of vul het contactformulier in. Wij helpen je graag.

De ontbinding van een samenlevingscontract

In een samenlevingscontract staat meestal hoe de overeenkomst beëindigd kan worden. Er staan ook vaak afspraken in over bijvoorbeeld de verkoop van het huis en de verdeling van de spullen als de relatie eindigt. Toch kan het nodig zijn om ook bij het uit elkaar gaan afspraken te maken. Als jullie samen kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar moeten jullie een ouderschapsplan opstellen. In dat plan komen alle afspraken over de kinderen te staan. Het is verstandig om alle gemaakte afspraken die betrekking hebben op het einde van jullie relatie vast te laten leggen in een notariële akte. Zo’n akte heeft executoriale kracht, net als een vonnis van de rechter.

De ontbinding van een geregistreerd partnerschap

Als beide partners hun geregistreerd partnerschap willen ontbinden en er zijn geen kinderen jonger dan 18 jaar, hoeft er geen rechter aan te pas te komen. Samen met een echtscheidingsnotaris kunnen jullie een overeenkomst opstellen over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. In die overeenkomst kunnen ook afspraken worden gemaakt over alimentatie en de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen. De notaris geeft aan de burgerlijke stand door dat jullie een overeenkomst hebben. Daarmee eindigt het geregistreerd partnerschap.

Kinderen

De situatie ligt iets anders als jullie wel kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar . Dan is het verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Een rechter moet daarna het geregistreerd partnerschap ontbinden. Wij adviseren met klem om naast het (echt)scheidingsconvenant en ouderschapsplan en zogenaamd ‘Zorg- & contactplan’ op te laten stellen. Hierin worden alle data vastgelegd en kunnen duidelijke afspraken worden gemaakt over huiswerk, sporten, muziekles et cetera… De bij ons aangesloten mediators en echtscheidingsbemiddelaars vertellen je graag in een persoonlijk gesprek welke zaken je zeker niet moet vergeten vast te leggen.

Naar de notaris

De notaris is bij uitstek geschikt om de gemaakte afspraken te voorzien van een zogenaamde executoriale titel, waardoor het afdwingen van de gemaakte afspraken veel makkelijker wordt. Ook hierover kun je in een persoonlijk gesprek over van gedachten wisselen met één van onze onafhankelijke experts.

Niet eens over einde relatie

Als een partner het geregistreerd partnerschap of huwelijk wil ontbinden, maar de andere partner niet, is de procedure hetzelfde als bij een echtscheiding. Dan moeten jullie naar een mediator. Hij of zij zal samen met jullie proberen de communicatie tussen jullie beiden te herstellen, waardoor jullie als geen ander in staat zullen blijken de belangrijkste zaken onderling goed vast te leggen. Uiteindelijk is een beschikking van de rechter nodig. Deze zal veel makkelijker en sneller besluiten om het geregistreerde partnerschap of huwelijk te ontbinden wanneer er een goed doordacht plan aan hem/haar wordt voorgelegd. En dat scheelt enorm in de kosten!

ContractVastlegging wat jullie hebben afgesproken

Mensen die uit elkaar gaan , moeten de gemeenschappelijke zaken verdelen. Dat betekent dat alles in principe van jou en je partner samen is. Wanneer je scheidt, moet alles dus worden verdeeld.

Het gemeenschappelijk vermogen

Voordat het gemeenschappelijke vermogen verdeeld en/of verrekend kan worden, moet het vermogen eerst beschreven worden. Uiteraard rekening houdend met de afspraken die er in de huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. Het gemeenschappelijke vermogen kan bestaan uit:

• Eigen huis
• Tweede huis
• Eigen bedrijf
• Boot
• Spaargelden en effecten
• Levenslooptegoed
• Kapitaalverzekeringen
• Lijfrenteverzekeringen / koopsompolissen
• Stamrechtvoorzieningen (gouden handdruk)
• Vorderingen
• Roerende goederen (auto, bankstel e.d.)
• Hypotheek
• Andere bezittingen en rechten
• Schulden

Vergeet ook vooral niet te kijken bij:

Alles over pensioen en scheiden

Alles over toeslagen en scheiden

 

Kinderen en de echtscheidingScheiding en kind(eren)

Uit elkaar gaan is verdrietig, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Toch kunnen ouders veel doen om deze periode voor zichzelf en de kinderen makkelijker te maken. Ouders kunnen hun  kinderen veel ellende besparen door het beëindigen van hun relatie in goed onderling overleg te regelen. Want ruzie en voortdurende spanningen, daar heeft niemand wat aan.

Een ouderschapsplan opstellen

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht als jullie kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar. In het plan worden alle afspraken vastgelegd die jullie over de kinderen maken. In een goed ouderschapsplan staan minimaal de volgende dingen:

•Hoe jullie onderling de taken verdelen
•Bij welke ouder de kinderen wonen en wanneer zij bij de andere ouder verblijven
•Hoe jullie elkaar op de hoogte houden en hoe jullie met elkaar overleggen over de kinderen
•Wie van beiden welke kosten betaalt en hoe dat wordt gedaan

Jullie kunnen in het ouderschapsplan ook afspraken maken over

•De stijl van opvoeden en aan welke regels de kinderen zich van jullie moeten houden
•Vakanties, school en medische kwesties
•Het contact tussen de kinderen en de andere familieleden, zoals opa’s en oma’s.

Waar gaan de kinderen wonen?

Als jullie uit elkaar gaan en kinderen hebben, moeten jullie beslissen bij welke ouder de kinderen gaan wonen. Met de andere partner wordt dan een omgangsregeling afgesproken. Een andere mogelijkheid is dat jullie de verzorging en de opvoeding van de kinderen samen verdelen (co-ouderschap).

Co-ouderschap

Co-ouderschap houdt in dat ouders die uit elkaar zijn gegaan toch allebei in gelijke mate hun kind(eren) verzorgen en opvoeden. De kinderen wonen dan ongeveer de helft van de tijd bij elk van hun ouders. Om een co-ouderschap goed te laten werken is op z’n minst nodig:

•Jullie moeten in staat zijn om goed met elkaar te overleggen over de kinderen. Want er zal veel contact tussen jullie zijn over de dagelijkse gang van zaken, zoals sporttrainingen, feestjes en spelen bij vriendjes en vriendinnetjes.
•Het is belangrijk dat jullie redelijk dicht bij elkaar in de buurt blijven wonen. De kinderen zullen veel heen en weer gaan tussen jullie huizen, en dan is het prettig als de reistijd niet te lang is. Bovendien moeten de kinderen vanuit beide huizen naar school kunnen gaan.

Omgangsregeling

Een omgangsregeling houdt in dat de kinderen bij één van de ouders gaan wonen. Die ouder neemt dan de verzorging en opvoeding van de kinderen op zich. De kinderen hebben met de andere ouder een omgangsregeling. Er zijn geen wettelijke bepalingen over hoe zo’n regeling moet zijn. Jullie kunnen dat dus samen bedenken. Een regeling die vaak voorkomt bij wat oudere kinderen is dat de kinderen om de 14 dagen een weekend bij de andere ouder doorbrengen. Ook kunnen de kinderen op een doordeweekse dag (bijvoorbeeld de woensdagmiddag) naar de andere ouder gaan. En de andere ouder kan de kinderen bijvoorbeeld op bepaalde dagen naar school brengen of uit school halen en na school opvangen.

Scheiden en je eigen bedrijfJe hebt een eigen bedrijf! En nu?

U bent ondernemer en u heeft samen met uw partner de moeilijke beslissing genomen om te gaan scheiden. U bent bijvoorbeeld directeur-grootaandeelhouder (DGA) van één of meerdere BV’s of u bent een zelfstandig ondernemer met of zonder personeel (ZZP-er). Dan komen er al gauw vragen bij u op die bij een ‘gewone’ echtscheiding niet aan de orde zijn…

 

 

  • Hoe moet het bedrijfsvermogen in de verdeling of afrekening van het vermogen van de partners worden betrokken?
  • In hoeverre kunnen en/of moeten opgepotte winsten (reserves) liquide worden gemaakt?
  • Hoe wordt het ondernemingsvermogen betrokken bij de berekening van alimentatie?
  • Welke periode wordt als referentiekader gebruikt voor waardering van de onderneming en bepaling van het inkomen?
  • Wat als de resultaten van de onderneming in de afgelopen jaren een grillig verloop kennen?
  • Hoe om te gaan met pensioenvoorzieningen in eigen beheer, zoals de FOR?

De uitkomst van deze vragen kan per type onderneming verschillen en vereist maatwerk waarbij uw advocaat naast kennis van het echtscheidingsrecht ook gedegen kennis van het ondernemingsrecht nodig heeft. Om een aantal voorbeelden te noemen:

De directeur-grootaandeelhouder

De DGA ontvangt vanuit de B.V. salaris. De DGA lijkt in dat opzicht op een werknemer in loondienst. Het grote verschil is echter dat de DGA zelf kan bepalen welk salaris jaarlijks wordt uitgekeerd. Bij berekening van de verschuldigde alimentatie zal geanalyseerd  worden of er een marktconform salaris wordt uitgekeerd. Als dit niet het geval is, kan de rechter het salaris corrigeren. Ook is het mogelijk dat in het verleden juist een te hoog salaris is vastgesteld  ten opzichte van de resultaten in de periode voor de echtscheiding (men leefde op te grote voet). Dan dient ook te worden ingegrepen om te hoge alimentatielasten te voorkomen.

Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, behoren de aandelen van de B.V.  tot de gemeenschap en zullen de aandelen gewaardeerd moeten worden. Daarbij kunnen verschillende waarderingsmethoden gehanteerd worden, die soms tot zeer verschillende uitkomsten kunnen leiden.
Ook als u onder huwelijksvoorwaarden bent gehuwd kan de bedrijfswaarde een rol spelen indien u heeft afgesproken om bij einde huwelijk af te rekenen over het vermogen, dan wel u tijdens het huwelijk geen uitvoering heeft gegeven aan een verrekenbeding. Veel zal afhangen van de inhoud van uw huwelijksvoorwaarden.

De zelfstandig ondernemer

De huisarts vormt een maatschap met andere artsen van de praktijk, de advocaat heeft zijn praktijk ondergebracht in een eenmanszaak, man en vrouw hebben samen een vennootschap onder firma, de stukadoor is ZZP-er, enz. Er zijn dus verschillende soorten ondernemingen die bij de echtscheiding betrokken kunnen worden. De boekhouding is anders ingericht dan bij een B.V. en er is, afhankelijk van de ondernemingsvorm, meer of juist minder vrijheid om het beleid en inkomen te bepalen. De problematiek is echter vaak vergelijkbaar. Welke inspanningen kunnen bijvoorbeeld in de toekomst in redelijkheid verwacht worden  van de individu om het inkomen op peil te houden en welke gevolgen hebben negatieve economische ontwikkelingen voor de vaak kwetsbare kleine ondernemer?

Kosten scheidingWat kost een scheiding?

We gehuwd is, moet de scheiding juridisch regelen bij de rechtbank. Daarvoor is in elk geval een advocaat nodig. Die rekent een uurtarief, dat varieert van circa €200,- tot ongeveer  €230,- per uur. Daar komen dan soms nog 6 % kantoorkosten bij, en 21 % btw.

Als je deze kosten niet zelf kunt betalen, heb je misschien recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Ga voor meer informatie naar de pagina over gratis rechtbijstand.

 

  • Ben je op zoek naar de beste scheidingsmediator? Wij kunnen een afspraak voor je maken met de juiste persoon in jouw situatie. Bel ons op 06-51331195 voor een vrijblijvende kennismaking. Of vul het contactformulier in.

Overheidskosten

Ook de overheid brengt kosten in rekening:
– griffierecht voor de rechtbank: euro 274,-
– leges aan de gemeente voor uittreksels, reken op gemiddeld euro 15,- per uittreksel

Fact: Flitsscheiding afgeschaft

Scheidingsprocedure op tegenspraak

Bij een scheidingsprocedure op tegenspraak, waarbij de rechtbank dus moet beslissen over alles waar je het niet eens over eens bent, gaat er voor de advocaten van de twee strijdende partijen heel veel werk inzitten. Dan is ieder van beiden al gauw euro 3.000,- tot euro 6.000,- kwijt aan zijn advocaat. Soms komen daar nog de kosten van een accountant of andere (financieel) adviseur bij. Die hanteert meestal ongeveer dezelfde tarieven als een advocaat.

Scheidingsmediation

Een scheidingsmediator heeft tarieven die variëren tussen € 150,- en € 185,- euro per uur exclusief 21% btw, maar hij kan vrijwel alles regelen, dus een convenant, een ouderschapsplan en het gemeenschappelijk verzoekschrift aan de rechtbank om de scheiding uit te spreken. Dit laatste veelal in nauwe samenwerking met een advocaat waarmee hij/zij gunstigere tarieven heeft afgesproken! En omdat er dan maar één mediator nodig is in plaats van twee advocaten, en er geen duur proces bij de rechtbank gevoerd hoeft te worden, zijn de kosten dan veel lager. Een standaard mediationtraject in een situatie zonder grote problemen duurt van 10 tot 15 (contact-)uren. Na de mediation moet de scheiding nog wel door de rechtbank worden uitgesproken, maar als er eenmaal een convenant en een ouderschapsplan is met alle afspraken daarin, is het opstellen en indienen van het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding voor de advocaat alleen nog maar een invuloefening. De kosten daarvan zijn meestal ongeveer gelijk aan die van 2 uur werk.

Na de scheiding

Na de scheiding zijn er vaak ook nog andere kosten. Denk aan de taxatie, verkoop en/of overdracht van het huis, of het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Ook zijn er de kosten van een verhuizing en inrichting van de nieuwe woning.

(Kinder)alimentatie

Wanneer er uit de relatie kinderen zijn geboren of geadopteerd, dient altijd een ouderschapsplan te worden opgesteld. Hierin wordt veel aandacht besteedt aan kinderalimentatie. Bovendien wordt in de vaststellingsovereenkomst (bij uit elkaar gaan na samenwonen of geregistreerd partnerschap) of in het echtscheidingsconvenant (bij een huwelijk) alles geregeld over de partneralimentatie en verdeling van pensioen